dinsdag 12 februari 2019

Hân foar de mûle wei

De hân foar de mûle dat diene je earder
at je hoastje moasten
of at je skrokken
of at je it laitsen net wêze woene
of at je gappen
of at je skrokken fan je eigen (rare) wurden


De hân foar de mûle
dat sjoch ik hjoeddedei iets te faak.

Fuotballers hawwe der in handtsje fan
om at se tsjin elkoar prate
dat efter de hân te dwaan,
wylst wij earder oantrúnd waarden
om de hân foar de mûle wei te dwaan
at je wat sizze woene

Trainers dy kinne der ek wat mei
yn de eangst dat de tsjinstanners
fia liplêzers efter it taktysk konsept komme
bij in wiksel

"Han foar de mûle wei"

ik hear se it noch sizzen thús

Geen opmerkingen: