zondag 17 februari 2019

Sitte

Ik bin net sa'n sitter bij de muzyk
dêrom stean ik mei nocht faak yn it Bolwerk
en siet ik noch nea yn it Teater yn Snits.

Oant freedtejûn,
it langstme om Woodstock the Story te sjen en te hearren
wie grutter as de argewaasje om te sitten bij de muzyk

Woodstock the Story as muzykspektakel
sa stie it op de affysjes.
En wier,
it waard mij dêr in spektakel, geweldich....

Frijwol in folle bak
mei foaral keal en griis fan boppen.

De stimming fleach ús al temjitte bij it binnenkommen
mei Scott Mc Kenzie syn San Francisco

De optredende artysten lieten harren ek gelyk al hearre,
doe't it folk noch bûten de seal stie te wachtsjen.

Noflik joech ik mij boppe del
yn de hoop dat ik goeie muzyk hearen soe en
dat de Woodstock sfearbylden
mij yn in goeie stimming bringe soene

It duorre net lang of it folk wie fergetten
dat se in sitplak hiene.
It waard ien grute meibeweech-,
meisjong-,
meisklap-
en  meijuichfeest

It wie in feest om dêr te sitten
en te sjen nei al dat âlde jongfolk
dat út harren dak gie bij û.o Janis Joplin, Tim Hardin en
foaral bij Joe Cocker en Creedence

In hearlike muzikale sjo
en dolentûsjast publyk
dat fan sitte neat witte woe.

Op ien nei
Ik wie foar it earst yn it teater bij in muzykkonsert
en hie mij ynsteld op sitte.

Want oeral mar meiklappe en meisjonge
dat hat noch nea myn ding west.

Ik haw yn stilte genoaten fan de band,
mar foaral ek fan it publyk dat hielendal los gie

Woodstock the Story
op 25 maaie noch yn Frjentjser te sjen.
in oanrieder....
Geen opmerkingen: