zondag 25 november 2018

Yn 'e lijte fan...

It wol noch net winterje,
gelokkich mar,sis ik dan,
ik haw der neat mei,
hielendal neat.

Reedride,
myn tiid hat west,
de redens hingje al mear as 10 jier
yn de bekende wylgebeam

ik tocht  oan reedriden
doe't ik dizze wike fytste
tusken Lytswierrum en Rien

Moai fytspaad
mar noch moaier is de reidwâl.
Reiden dy't der net weihelle binne
en no, at it winter wurde sil,
soargje foar lijte
sels op it fytspaad,
dat in meterke heger leit
priuwde ik dat genot
Geen opmerkingen: