dinsdag 20 november 2018

Net griis mar grienIn boekje yn de bus,
(ferpakt yn plastik)
Eigentijd fan Pensioenfûns.

fêst gjin oankundiging fan hegere pensjoenen
tink ik dan.

Plastik deromwei
en dat kin yn de grize kontainer......

Dochs mar efkes trochsjen,
dr Erik Scherder, neuroloog
hat it wer oer fit bliuwe:
bewege, útdagingen sykje en muzyk.
Hielendal mei him iens.

Myn each falt op de kop
"Folie Eigentijd mag in de GFT bak"

"Wat, oh, soa, dat is goed nijs"
tink ik gelyk,
moai dat ik dat sjoch.

pak it wer út de grize
en doch it yn de griene

Sa kin it dus ek


Geen opmerkingen: