woensdag 21 november 2018

Sinleas

It is tiisdeitejûn 20 novimber,
de WEK hat in ledengearkomst
en foarljochtingsjûn oer
"de enersjytransysje"

It binne meast mannen
dy't it paad fûn hawwe nei it Dielshûs.

In sinloaze bijienkomst
at ik dy frou efter mei leauwe moat.

dy frou
gjin belanghawwende yn Wommels,
dy't har wurdsje steande dwaan mei,
dan delploft ûnder it kommando
"en no kofje"
en dêrnei it fatsoen net hat
om stil te wêzen at in oar it wurd hat

dy frou dy't stelt
dat in bijienkomst foar de platte froulju
mear sin hat,
want it binne froulju dy't je oertsjûgje moatte
en net de mânlju

It spytgniiskjen
fan de rom oanwêzige mannen
is it antwurd fan de seal.

argewaasje is myn gefoel

der binne yndie net folle froulju
mar miskien is der dochs noch ien tefolle


Geen opmerkingen: