donderdag 15 november 2018

Fytsende trainer


Ik wist net
dat syn namme Tjalling Dijkstra is.

Ik koe immen dy't altyd fytste
nei de trainingen ta
yn Easterein
fanút Snits

Dat wie Tjalling Dijkstra dus......

Wat haw ik him faak ynhelle
dêr tusken Reahûs en Easterein
op it binnenpaad;
hij
rêstich fytsend
ûnderweis nei de sporthal yn Easterein 
en ik 
hastiger,
ûnderweis nei hûs

op moandei en tongersdei
troch waar en wyn,
ek at dat wat minder wie 

sa no en dan hold ik yn,
dan fytsten wij tegearre op en
dan praten wij oan Easterein ta,
foaral oer syn sport
syn trainingen
syn talintenGeen opmerkingen: