dinsdag 20 november 2018

Fryske hannen

Nijsgjirrich bliuwt it
om de gegevens yn in databasete bringen
fan minsken dy't stoarn bliuwe

Sa as dizze

13 jier
en it berop wie al dienstbode

of dizze


99 jier,
en gjin berop mear.

Dizze man út Easterein
libbe fan 1823 oan 1922
99 jier âld wurden

Hokker ûntwikkeling hat dy meimakke
yn 99 jier.
Wat wien de grutte feroaringen?

Ik haw gjin idee.Geen opmerkingen: