zaterdag 8 september 2018

Foto


Der binne foto's dêr kin ik skoften nei sjen.
Dizze stie yn de Telegraaf
neidat 2 Amerikaanske toeristen delstutsen binne

Wat sjoch ik, wat tink ik:

 • De Telegraaf wie der mar wer fluch bij
 • Se hâlde him ûnderskot, wylst de linker plysjeman mei syn earke kontakt siket en freget om fersterking
 • De oare plysjeman sjocht ferwitend (man avensear!) mear nei syn kollega as nei de dieder
 • De lift op it Sintraal Stasjon wêr't wij yn yn juny ek wiene om op it goeie perron te kommen foar de trein nei Basel
 • Twa fytsen fan fytstoeristen dy't dêr tafallich wiene en miskien wol ûnderweis wiene nei Basel
 • Twa minsken dy't foto's en filmkes meitsje mei harren snútfoan
 • De bakker of kok dy't nei foaren ropt is om foaral ek efkes te sjen
 • In frou dy't wat benaud efter de bakker/kok ek besiket wat te sjen mar feitlik net doart
 • In man dy't er bij stiet as sjocht er nei in alegoaryske optocht
 • In man dy't efkes om it hoekje ek meisjen wol
 • In dieder dy't er bij leit as fytstoerist en efkes oan it bijkommen is

Geen opmerkingen: