woensdag 12 september 2018

"Beurzende" fisker

"Beurzende Vissers" stiet er bij it moaie byld
fan trije fiskers.

Ik kin it wurd "beurzende" net
mar ik kin mij alles der bij foarstelle.

It byld stiet bij de tsjerke yn Oosterend op Texel..
Doe't ik op ynternet nei mear ynformaasjes socht oer dit byld
kaam ik op dizze side.


Dêr stiet op dat er mear as 12.000 bylden fan minsk of bist yn Nederlân binne.
Twa hobbyisten binne wierskynlik wykliks op jacht om se allegear op foto te krijen.
Ik lês op harren side dat se gjin foto's fan oaren brûke mar se allegear sels meitsje wolle.
It wurdt tiid dat se nei Littenseradiel komme want der stiet noch neat op 

Sjoch hjir

Geen opmerkingen: