zaterdag 8 september 2018

Hurde wurkers

Fytse nei Tessel en werom
betsjut twa kear de Ofslútdyk oer,
en dat yn ien wike....
Noch nea earder 
dy 30 saaie kilometers
twa kear yn ien wike fytst

Wij dogge it op moandei en tongersdei.

It momumint 
is krekt as foar safolle oaren
in plak fan efkes piipskoft hâlde,

in bakje, in broadsje en in pear foto's.
meast fan ir Lely 
de man dy't it betocht

Moandei oandacht 
foar it byld fan de wrotter

balstiennen 
je kinne it je hast net foarstelle
dat dit sa mei de hân dien is
32 kilometer lang......
respekt


en Lely, mei syn hannen yn de bûse, sjocht dat it goed is 

Bijschrift toevoegen

Geen opmerkingen: