dinsdag 25 september 2018

Leafs

Ik wie sneon echt ferbaasd
doe't ik sa efter it podium stie
foar it optreden fan rapper Leafs.

Ik mocht him oankundigje......

Echt hûnderten pubers stiene klear 
mei grutte ferwachtings,
en mei harren mobyl al omheech
want se woene alles fansels fêstlizze.

At Leafs, in populêre rapper,
it poadium op komt 
mei techno gelûdsjes of de eftergrûn 
dan giet it echt los

Bijsûnder om te sjen,
dat dizze generaasje sa libbet foar dit soarte muzyk.
In heal oere giet de jeugd út harren dak
en steane de âlderen dochs wol wat ferbaasd te sjen 

Leafs 
net te beroerd om nei it optreden
mei hast elkenien op de foto te gean

Geen opmerkingen: