dinsdag 28 augustus 2018

Fonteinen

Us fonteinenjacht
giet moandeitemiddei fierder;
Snits en Drylts steane op it programma,
wij binne benijd
wat Jelske en Roan en wij hjir fan fine.

Snits is gjin sukses
it reint,
it ding stiet te fier fuort
de bern kinne der net boartsje mei it spuitsjende wetter
en it is in fonteintsje....

Drylts
in fleurich en kleurich japansk keunstwurk,
en it wetter is te fielen.
Dit is in stik better...
mar de mûne dy't flakbij stiet
lûkt dúdlik mearGeen opmerkingen: