maandag 6 augustus 2018

Der giet iets mis

Nee, seure oer it iten dat doch ik net
nei 4 dagen kampeare
efkes seure oer de betsjinning dat mei wol

It tekoart oan fakkundich personiel yn de horeka
begjint ús op te brekken
dat is myn konklúzje

Earne yn Drinte
oan de Hunebed Highway leit Gasselte.
In kreas en rêstich doarp
mei wat restaurants,
in benzinepomp
in bakker
en in pizzaria......

Nei lang sykjen fûnen wij him.
Nei 94 kilometer fytse
wol der meast wol in pizza yn,
mei oare wurden,
wij hiene sin oan wat
en net sa'n bytsje ek.
En toarst fansels

Op it terras bûten wie noch plak
It wie ûnderwilens 20.30 oere.
Neidat er twa kear ien sein hie,
dat der sa ien lâns komme soe
moatte wij 20 minuten wachtsje
foardat er immen mei in kaart oankomt

wij hawwe yn dy 20 minuten
al hiel wat reaksjes opfongen
oer it lange wachtsjen...
wij hearden oardel oere 
en freegje foar de wissichheid mar efkes oan frou Pizza Ria
wat dêr fan wier is

Sij stelde ús gerêst,
dat wie sa, de drokte is wat oer
en wij sille seker foar tsjuster
werom fytse kinne...
dat soe moai wêze
want fytse sûnder ljocht yn it bosk.......

Om 21.50, it is hast tsjuster,
komt de pizza en de spagetti.
Der is dan al twa kear immen west
dy't seit dat se der oan wurken....

De pizzaria yn Gasselte
net geskikt om fluch efkes in pizza te iten
en tasizzingen wurde net neikommen

De oare moarn betiid
wer nei Gasselte
nei de bakker foar kofje en in broadsje

Besteld, betelle en nei it terras foar de winkel
"ik breng het zo"
klanten komme en klanten gean
mar der komt fromminske mei kofje.....
nei sa'n 20 minuten doch ik fersichtich de doar iepen
en wylst ik de fraach stel
 "at it kofjesetapparaat miskien stikken is "
krijt it fromminske in kaam en
wit yn alle skamte út te bringen:
"sorry, soryy , sorry, helemaal vergeten"

Ach, soks kin en wij hawwe noch in hiele dei foar ús

Wij krije ús kofje en broadsje
en krije der in bakje fan it hûs op ta
mei noch in kear de ekskuses

Sjoch , sa kin it ek

Jûns nimme wij plak bij in ytkafee
fan in net neier te neamen kamping.

De hiele famylje help mei
en it liket net allinne amateuristsyk, it is it ek.

Tafel 4 krijt it iten fan tafel 6
Tafel 5 krijt kâlde loempias
Foar de iene gast op tafel 3
docht wat let bliken dat er dochs gjin gehakbol mear is,
Foar de oare gast op tafel 3 komt efkes letter de boadskip
dat er noch wol shoarma is
mar gjin shoarmabroadsje
mar noch wol in wyt broadsje gelokkich

foar gast 1 op tafel 3 lizze der jirpels yn dit buord
ynstee fan patat
foar gast 2 op tafel 3 is it krekt oars om


Geen opmerkingen: