donderdag 23 augustus 2018

In gouden plakje


It is in gouden plakje
dat keatsfjild yn Weidum.
Net echt yn it skaad fan de toer,
mar wol fan wat beammen;
gelokkich mar,
want it is dêr gau smûk, lykas dit jier.

De PC,
De PC foar froulju,
in moaie útfynst
want it lûkt bulten minsken
en it is allegear krekt efkes nofliker
as bij dy oare PC.

Op it fjild foel it net ta dizze kear.
Twa partoeren dy't er útspringe
en oare partoeren dy't it al gau opjouwe
at se de favoriten treffe.

De moed soe je ek yn de skuon sakje
at je mar nea winne kinne fan dy twa bettere partoeren

It wie wat sfearloas,
it wie wat foarspelber
it wie net echt spannend


op ien partij nei
de partoeren 3 en 5 yn de heale finale

Geen opmerkingen: