zondag 19 augustus 2018

Bysûnder wykein

In bysûnder wykein wie dit
mei Frânske reuzen yn Ljouwert
en in reus yn it Fryske wetter

Wat in held dy Maarten van der Weijden
11 stêden beswimme

sneintemoarn him temjitte fytst
bij Nijhuzum tusken Parregea en Warkum
mei hûnderten oaren al betiid lâns de kant...

wat in entûsjasme...

Middeis noch efkes bij Arum sjoen
hûnderten auto's
en tûzenden minsken dêr......

einepikefelEinepikefel hie ik net bij de reuzen
mar it wie wol bysûnder om te sjen
de technyk en de akrobatyk
om de reuzen foarút te krijen
dat boeide mij it meast.....

ek dêr wat in minsken
suver wat tefolle

gelokkich wiene wij op freed
want sneons en sneins wie it noch slimmerGeen opmerkingen: