vrijdag 6 oktober 2017

Ingelsk

Sa no en dan
kin ik mij net ynhâlde
en haw mear as gewoan argewaasje
oer de taalfersmoarging
mei al dy Ingelske wurden

Sa as dy bijlage
bij de krante juster
oer Healthy Ageing

dat giet it leau ik
"oer it sûn hâlden fan minsken op leeftyd
sadat se oant harren 80 ste trochwurkje kinne
yn de takomst"

net yn Ingelân,
mar gewoan hjir yn Nederlân,
yn Fryslân.

En dan lês je sa'n foarwurd
wêr't ik de ynhâld al lang wer fergetten bin
troch myn argewaasje oer
de ôftiteling


harrebarre.... (gjin idee wat dat yn it Ingelske  is)

Geen opmerkingen: