dinsdag 10 oktober 2017

11Dikentocht

It is de wike fan de duorsumheid
en hjoed de dei fan de duorsumheid.

Foar  2018 leit er in plan
om 14 dagen it ferfier yn Fryslan
fossylfry te dwaan:
fan 1-14 july: de Elfwegentocht

Op dit stuit wurde bedriuwen
en ynstansjes benadere om mei te dwaan.

Snein, moandei en tiisdei
is der in fytstocht troch Fryslân
bij bedriuwen lâns
dy't al dwaande binne mei dit tema
en soms foaroprinne

Wij fytsten snein mei op de earste etappe
fan Grou nei Ljouwert
fia in bysûndere route lâns in achttal bedriuwen

Start wie bij de Kringloop yn Grou...mei in taljochting fan in Groster wat se allegear dogge oan enerzjy behear yn it doarp

hjir giet it dus om yn 2018 en letter fansels


earste stop bij de wynmûne fan Reduzum: wat it betjsut foar it doarp en hoe lestich it is om dizze mûne te ferfangen troch in iets gruttere

Reduzum

Yn Reduzum gie de diskusje noch efkes fierder en wie der in hapke en bakje

In enerzjy neutraal hus wie de folgjende stop.... 


It stedsstrân hat ek in foarútstribjend enerzgy belied


Prachtich ferhaal bij de Mannen van Staal fan Theunis Bakker...... hij die it yn it Frysk (hjim binne bij mij te gast!) en nimmen út Hollân sei der wat fan.......  hiel bijsûnder

it frane fan de Maxmobyl wurdt hjir makke


En sa gongen wij noch nei Schenkenschans
mei it prachtige ferhaal fan Dijkstra en Draaisma
oer de enerzjy dy't dêr úthelle wurdt
en brûkt wurdt foar de iishal


ek yn de iishal waard ús ferteld wat er allegear oandien is
om it sa enerzgjy neutraal mooglik te krijen

It wie in tige learsume dei


En tiisdei gie it wer fierder yn Akkrum......sûnder ús mar wol mei Tsjeard
Geen opmerkingen: