vrijdag 27 oktober 2017

Efkes Fuort - Stuolledûns


Wij wiene fuort mei Effeweg
yn in bus nei Kroatië.
Wij wolle wat sjen fan it lân
wêr't wij noch nea wiene.

Effeweg regelt dat allegear
mei busekskurzjes fan hjir nei dêr,
fan see nei berch,
fan mar nei grot

Fan de 10 dagen sitte wij 9 dagen yn de bus
en dêr giet dit oer.

Yn Nieuw Dijk,
flakbij Didam
bij restaurant Juffrouw Tok
dêr begjint it allegear mei
"in plakje sykje yn de bus".

In wichtich putsje,
want
foaryn
wolle se hast allegear graach sitte.

Mar Effeweg hat rigels
sa as de "stuollewikselrigel".
De sjauffeur leit it allegear út
oan de ein fan de earste dei,
at wij yn Súd Dútslân oernachtsje.

Lju oan de linkerside fan de bus
gean moarn twa plakjes nei foaren.

Lju oan de rjochterside fan de bus
skowe twa plakjes nei efteren,

Moai betocht
en it wurket fêst prima
at elkenien meidocht

dizze kear net dus......
4 Amsterdammers
twa yn de linkerrige
en twa yn de rjochterrige
dus suver sa wat neist elkoar,
hâlde net sa fan rigels

"wij blijve sitte"
"mijn vriendin heb me nodig"
"der zijn al te veel regels"

mis,
dit falt net goed
bij regelmjittige Effeweg reizgers,
dy't wol fan rigels hâlde;
lykas 4 Limburgers,
dy't yn in frijwol  ûnfersteanber dialekt
de diskusje oangean:
sinleas

emoasjes komme omnheech
skelle....
misledigje....
triennen......
de stimming sit er gelyk yn....

wêr binne wij yn bedarre,
freegje wij ús ôf!

It komt net mear goed
dizze wike.
De Limboargers
wolle ek net mear wikselje
en geane lilk efter yn de bus sitten.

it wikselsbelied wurket net mear
want ek oaren reitsje yn de war
no't  minsken wegerje
en net meidogge lykas sij wend binne.

it konflikt ferhurdet ek noch
at 4 Amsterdammers
en 4 Limboargers
elkoar minstens 4  kear deis tsjin komme
bij it út- en ynstappen.

dêr giet it noch mear mis,
wat útrint op bedrigingen .....

De sjauffeur moat yngripe
mei in belearend drigement:
no ophâlde of...........

gesellich
sa'n busreis.

wij gean lâns alle obstakels
gewoan troch mei wikseljen,


sadat wij op in moaie dei foaryn sitte,
mei alle ellinde en oarloachsdriging efter ús.

en binne wij yn de katedraal fan Rovinj
dan sjoch ik se stean:
earst de Limboargers
en letter ek de Amsterdammers,
3 kuna yn it bakje
foar in waksineljochtje

foar Maria,
of foar Ajax
of foar Andre Rieu
of miskien wol foar de frede yn de bus........


Geen opmerkingen: