maandag 2 oktober 2017

Amelân


At it alles goed is
bin ik ûnderweis
nei Amelân...
Hearlik
noch in pear dagen
mei in klas fan de Súdwester yn Snits.
It ienige ding  út it wurksume libben
dat noch troch giet....
dit jier
al wer mei Vincent
en no ek mei Tryntsje

Wij wolle dy 15 bern
wer in pear moaie dagen besoargje

Dat wij efter de Jumbo sitte yn Nes
wie yn de oare jierren
foar sommige bern al in hichtepuntsje

Geen opmerkingen: