vrijdag 6 oktober 2017

Ferdivedaasje op freed


Ferdivedaasje op freed
sa hjit it at er op freedtemiddei
in sprekker is yn de byb yn Wommels

Freed 7 oktober wie dêr de hear Miedema
âld ynwenner fan Wommels
no fan Leiden,
dy't mei eare "sneuper"neamd wurde kin

sneuper yn âlde boeken
om fêst te lizzen
hoe't it siet foar 1800 mei de bewenners
fan de húzen yn Wommels

Miedema is in man dy't net samar wat oannimt,
hij wol iets foar 100% seker witte
en siket altyd fierder
at hij net foar 100 % oertsjûge is fan de wierheid


Miedema helle in oantal nijsgjirrige saken oan,
foardat hij syn boek oanbiede woe....In boek yn trijefâld:
ien foar Tresoar,
ien foar de byb yn Wommels
en ien foar himsels
(as wurkeksimplaar) sa sei hij sels.

dat hij it boek yn de byb presintearre
hie te meitsjen mei it feit dat syn âlden
yn it ferline de byblioteek opset ha
oan de Hottingawei yn Wommels

(sels ik ha dat noch meimakke)

Geen opmerkingen: