dinsdag 16 mei 2017

Plaatsjesdraaiehij is der noch,
de plaatsjedraaier....

gjin muzyk út it cd spiler,
gjin muzyk út de kompjûter,
nee, de draaitafel
wêr't in single of in lp syn rûntsjes draait

Sjouke de Groot
in begjin sechtiger
"hingjen"bleaun yn de jierren 60/70
wie sneon yn de SDS kantine
en draaide plaatsjes


doazen fol singles en elpees
hie hij meinaam
twa draaitafels
om de gong der yn tehâlden,
en tuskentroch
fertelde hij entûsjast
oer de muzyk,
en oer de artyst

en rûn der immen iets te ticht
bij syn ynstallaazje lâns
dan sloech de nulle efkes oer
sa as dat altyd sa west hat
mei draaitafels.

Op fersyk draaide hij fan meinommen elpees


Ien fan myn earste elpees wie dizze


ien fan de beste elpees is dizze


Geen opmerkingen: