donderdag 4 mei 2017

NorberhuisEltsenien sil se ha
de mominten yn de herinnering
dy't hast ûnwisber lykje ...

sa as juster
doe't ik de rou adfertinsje lies
fan Anne Norberhuis

Norberhuis,....
Freulepartij.....
hoe siet it ek al wer.

de krante fan 1969 der efkes bij
om befestiging te krijen
fan  memorabele mominten


Wommels mei Pyt de Jong, Jan Joustra en Henk Zijlstra
wint de heale finale fan Ljouwert
mei Anne Norberhuis, Theun Piersma en Klaas Slootjes

dat wie in "enerverende" heale finale
seit de krante en wat mij foaral ek bijstiet
wiene de praatsjes fan Anne Norberhuis
wat geblokt, doe al

Anne Norberhuis is ferstoarn
hij waard doe 
yn 1969 
16 jier âld 
al bloemenhandelaar neamd

dat hat er neffens mij in grut diel fan syn  libben west
op de Nijstêd 
drie bos, 5 gulden of euro
dat wit ik net mear....

Yn de rou adfertinsje stiet
"dat er gjin blommen op syn grêf ha wol
dy hat er syn libben genôch sjoen".

Geen opmerkingen: