vrijdag 19 mei 2017

AFDFT - Oebele-om-wei en sa

In dei moai waar betsjut
in dei der op út
mei de fyts

Yn de útdaging om dit jier 
op de fyts
yn alle Fryske doarpen en stêden te kommen
setten wij in route út 
dy't ik mei gemak de "seisW's"route neame kin
mar ek de Oebele-om-wei route


Starte yn Weidum.en fia Wytgaard, Wurdum, Wergea, Warstiens en Warten nei doarpen yn flochten yn LjouwertFanút Warten de Oebele-om-wei op

Op tsjerkhôf yn Swichum wat foto's makke

Swichum

de tsjerke fan it dearinnende Warstiens

Warten

it Oebele-om-wei fytspaad nei de Wâldwei

bij Ljouwert
Tearns en  Himpens , romtelike doarpkes yn Suderbuorren  yn Ljouwert
Geen opmerkingen: