zondag 7 mei 2017

AlleFryskeDoarpeFytstocht

Dat binne der wer in stik 12.
Foarôfgeand oan it drama fan Rotterdam
in lekker rûntsjes fytst....

It pontsje fan Keimpetille is in oanrieder.
Wij fytsten it  binnenpaad fanôf  Wjelsryp der nei ta.....


Yn Menameradiel moai Frysk oan de dyk...
De tsjerke fan Slappeterp
De reade tsjerke fan Boer (stiet boppe de klok)

Geen opmerkingen: