vrijdag 3 juni 2016

vW


"Wist wol wat dat vW stoarn is"
frege myn frou juster middei doe't ik thúskaam.
"VW", doe bedoelst van Wermeskerken?
Se ferwiist mij nei  op'e Skille
en ja hjer dêr stiet it dus...

Peter van Wermeskerken,
better bekend as VW 
wie learaar op de Mulo yn Wommels

It wie menear van Wermeskerken 
sa't it yn dy tiid wie,
en it wie VW
at wij it oer him hiene
en at wij syn namme skreaunen

Learaar Nederlânsk,
en learaar Dútsk,
mar mear noch in man 
mei entûsjasme, 
mei belangstelling 
mei ideeën
mei fleur en faasje

de man fan it toaniel en it kabaret

vW
sa no en dan seach ik him rinnen
tusken Iens en Wommels
dan wie hij op wei nei de winkel
en de byb

Op dat lêste plak haw ik foar it lêst mei him praten
oer syn honger nei boeken en it lêzen
en mei waarme belangstelling frege
hij hokker boeken  myn belangstelling hiene
en hij fertelde oer dat prachtige boek Stoner.

in oantal wiken letter hie ik Stoner yn é hús,
want in tip fan de eardere learaar Nederlânsk
dy slaan ik net yn de wyn

Stoner, wat wie it in  prachtich  boek 
en ik wie fan doel om it der nochris mei him oer te hawwen
at ik ik him treffe soe
op it trekpaad oan de Boalserterfeart
tusken Iens en Wommels

dat slagget net mear
helaas....
in moai minske is dea
hij lit bij mij  geweldige herinneringen eftertredde klasse Mulo, toanielspylje


mei vW as regisseur en haadrolspiler


Geen opmerkingen: