zondag 12 juni 2016

De oare kant fan it stek

Anne Brouwer naam freed ôfskie  as lieder fan SDS 1,
25 jier lang wie hij dêr mei dwaande.
Ik spruts efkes út namme fan oare SDS supporters:

De leste wiken roppe de affysjes yn ús doarpen us fan alles ta.
Net mear whatsappe op de fyts,
in sirkus op de Terp yn Wommels
en........ Anne Brouwer nimt ôfskie.

Dat leste wie al gjin nijs mear mar toch.
Yn op é Skille stie it okkerdeis sa treffend yn de kop:

Nei 25 jier lieder bij SDS 1 stiet er tenei oan de oare kant fan it stek

Oan de oare kant fan it stek.
It plak wêr't wij as supporters al 25 jier stean.
Oan de oare kant fan it stek is foar Anne net in allinne  in simpel meterke nei efteren.
Nee, it is folle mear.
It is it ôfsluten fan in lange tiid in rol spile te hawwe bij SDS .
Bij SDS 1.
Yn it ferhaal fan op é  de Skille en en ek yn Diggelfjoer wurdt yn fûgelflecht  de hiele karriere as lieder trochrûn.
Ik tink sûnder plakboeken derbij, want Anne hie it allegear noch út é holle,
skat ik sa yn.
It sil in perioade west ha mei alles der op en der oan.
Begong yn 1991 mei Hylke de Vries as trainer.
1991,
wêr is de tiid bleaun?
Yn 1991 adfertearden de Gebr Vellinga yn de Treffer mei
Wie Ruiter noch aktyf as molkboer yn Womemls en Lollum en yn syn adfertinsje stie altitenFuotbalskuon en oare sportartikelen waarden noch kocht bij Harry Okkema en net fia in tsjuster websinkeltsje yn Sjina


Yn oktober 1991 dan is Anne noch mar in pear moanne oan de slach dan stiet dit yn de Treffer
Wisten jim dat......


Ik haw gjin idee wat dat lêste is, mar dat hij it 25 jier úthâlde soe..dat kin net at hij allinne troch de froulju op hannen droegen waard. 25 jier lyn 1991 in kompetysje mei:

25 jier lieder
mei djipte en hichtepunten,
mei degradaasjes en promoasjes.
Spilers kamen en gongen,
trainers kamen en gongen mar Anne bleaun.
Ek doe't de wrâld  twa kear stil foar de famylje Brouwer.

Anne dy't as lieder altyd krekt wat mear wist as ús efter it stek.
Dy’t dan krekt wol of krekt net wat fertelde.
Wolris wat geheimsinnich die.
It wol wist, it net sei.
Mar dêrom koe hij it ek sa lang úthâlde.
No is it 2016,
25 jier letter en is it dien. 
Ut namme fan  alle supporters
Anne,
fan herte wolkom oan dy oare kant fan it stek.

Geen opmerkingen: