woensdag 15 juni 2016

Fytspaad

Ik mei mij sels best wol in deskundige neame
op it gebiet fan fytspaden;
dat wol sizze
de kennis oer
wêr't fytspaden binne.....

Sneon waard ik ferrast.
Underweis fan Hilaard nei Jorwert oer Hegens
like it ús wol aardich om in kear op te fytsen nei Fûns.
in útbuorren tichtbij Jorwert
opfytse, want it rint dea.....


Grut is ús ferbazing at dêr
oan de ein fan de twa huzen en twa pleatsen
in boerd stiet mei "fietspad"der op
en wat fan in fytspaad.
wij sjogge sa fier wij sjen kinne in lange wite slinger fan margrietenwij beslute dy kant ut te gean en litte ús ferrasse wêr't wij út komme sille

margrieten mei hjir en dêr in klaproasWij komme út yn Bears
in alderaardichst doarp
mei folop fertierGeen opmerkingen: