zondag 12 juni 2016

Petearke

Op tongersdei doch ik mei oan de pleinwacht
dat is meast in "drok" healoerke
want je moatte oeral eagen en earen ha.

Ik brûk myn earen it leafst foar moaie petearkes.

"Meester, weet je waar ik op vakantie naar toe ga"
freget in Marokkaans famke mij.
"Marokko"sis ik sûnder nei te tinken;
"Bijna", je mag raden, Belgie, Duitsland of Algerije
"Algerije" sis ik
"Ja", ropt se entoesjast, "hoe weet je dat?"
"It wurdsje 'bijna" ferriedt in hiel soad", sis ik har.
"Hoe lang, waarom daar na toe, ben je er eerder geweest"
allegear fragen dy't ik har stel.
Se giet nei har heit yn Algerije, se giet foar it earst
en se hat er sa'n sin oan, docht bliken,

Der ûntstiet in moai petear,
wêrbij ik it antwurd skuldich bliuwe moat
wat de haadstêd is fan Algerije
en dat ik ek net wit
wêr't de stêd leit dêr't se hinne giet leit,
it seit genôch oer mij.

"Drie weken naar Algerije
en nog twee weken op de kamping"
"Wêr is dy kamping?"
"In Oudemirdum" jout se oan
"Ah, de Wapse,"jou ik gelyk oan.

Ferbaasd sjocht se mij oan....
"ken jij die?"  

Ja, ik wit no ien kear mear
fan Aldemardum as fan Algerije....
tink ik


Geen opmerkingen: