zaterdag 25 juni 2016

Niscz en Wiegels WjukkelmasjineWat in prachtich en professioniel optreden fan Nicsz, de band út Boalsert en omjouwing op it strjitfestival Bolsstjurrich
Sa goed der oer neitocht wie wa't wat docht mei de Beatle lieten!
Want de 2 setsjes Beatles levert in grut ferskaat oan nûmers op mei in hiel soad fariaasje.
Moaie gefoelige nûmers as Black Bird en Here comes the sun waarden like moai brocht as de rûgere  Twist and Shout en  A Hard days Night....
Prachtige ôfwikseling fan ynstruminten en foaral fan stimmen.
In prima ôfsteld lûd dat mei ek wolris  sein wurde.....

It wie 90 minuten genieten........
Jaseker Jan de Boer, wij hawwe it sjoen. Op 24 july in festival yn Riis...
Spitich dat ik dan mei fakânsje bin


Heal muzikaal Boalsert dêrnei rukte út foar Wiegels Wjukkelmasjine.
Men trotsearde sels de rein.
In gesellich optreden, dat is de hearen en dame wol tabetroud.
It lûd wie betiden wat minder mar miskien kaam dat wol fan de rein


En nei  al dat stjitteater wie ek Wiltsje fan Peasens noch te hearen fanôf it wetter

Geen opmerkingen: