donderdag 30 juni 2016

Ferkearsrigels

Ja, dat wie efkes skrikken foar dy jonge op dy fiersten te grutte trekker.
Soe der samar efkes om in auto hinne wylst ik der al hast neist  fytste.
Hij sil wol tocht ha, dy man op de fyts dy stoppet wol of dy giet wol op de stoepe .
Net dus..  mei ferburgen eangst foar dy grutte tsjillen, bleau dy fytser  moai op de dyk  en sakamen beide stilsteand tsjinoer elkoar te stean.
Krekt  neist de auto, wêr’t dy trekker  omhinne moast en wêr’t hij efter wachtsje moast.
Fanút syn machtige hege  posysje wiisde it bestjoerderke  nei de stoepe.
Fanút de bedelte joech  de fytser oan dat efterút ride de beste opsje wie en neffens de ferkearsrigels de goeie opsje.
Der barde neat.
It rút fan de trekker gie net iepen, der waard gjin wurd sein  en sa duorre it in minútsje foardat de fytser fanút syn machtsposysje yn de bedelte  romte joech.
De tiid menear de trekkerrider  miende te pakken sûnder respekt te hawwen foar fytsers, wie no al ferlerne tiid wurden.  Miskien in leske foar in oare kear….?

Geen opmerkingen: