zondag 2 augustus 2015

Gjin wyn

It slotstik fan de SKS wie gjin sukses en it begjin fan de IFKS ek net.
Bledstil op it Iselmar bij Hylpen.
Gelokkich hiene wij in moaie lisfytstocht (70km). 

Mei, ik doar it hast net te sizzen, twa kear yn 'e wyn. 
Fansels mocht pontbaas Menno Sappe op de foto mei Jellie en brocht hij ús fan it Heidenskip nei de Gastmar.
Geen opmerkingen: