donderdag 30 juli 2015

Reinpakken

Mei ferbazing seach ik koartlyn in nijsgjirrige statistyk.
fan it CBS,
it Centraal Bureau voor de Statistiek.
sij hawwe op in rychje setten hoefolle kilometers Nederlanners fytse,
doe't se dat hiene,
hawwe se it ek noch foar alle provinsjes apart berekkene.

Hoe't se soks berekkenje, is mij net dúdlik.
Der binne net folle minsken dy't it sa goed bijhâlde as mij,
alle kilometers wurde al tsientallen jierren yn tabellen en grafiken setten.
Mar it CBS hat mij neat frege....

Sa'n 1000 kilometer fytst de gemiddelde Nederlanner per jier,
dat is 2.9 kilometer per dei
ik fyts der 11.000 gemiddeld per jier,
en dat is sa'n 30 per dei.
dat is nochal in ferskil.....
hoe sit dit?

Ik nim de proef op de som.
ik doch in rûge skatting fan it eigen buertsje
trije huzen lofts en fjouwer huzen rjochts

ik skat yn dat der minsten 5 buorlju binne
dy't it doarp net útkomme op de fyts,
en dan giet it mei de kilometers net sa hurd.

ik konstatear ek dat er  2 bijsitte dy't ik noch nea fytsen sjoen ha.....
ik skat ek yn dat der trije binne dy't wolris fytse mar it lânlik gemiddelde ek net helje;
gelokkich is Jellie der noch
mei sa'n 4000 yn it jier  is dat suver lyk as mij in dissonant op de buert

al mei al:
miskien hat it CBS wol gelyk.......

Fryslân bliuwt wat efter bij tal fan oare provinsjes 
dus moat it fytsen stimulearre wurde yn Fryslân,
seit men.......
Stimulearje mei mear fytspaden?
Stimulearje mei bettere fytspaden?
Stimulearje mei snelfytspaden?

Ik leau der net sa yn.
Fytse is hjir synonym oan hurde wyn
en fytse is oeral synonym oan reinwetter.

Dy wyn kinne wij net folle oan dwaan: 
miskien wat mear lege begroeiïng hjir en dêr...

It reinwetter?
Statistiken fan fêste fytsers wize út dat it minder as 10 % reint.
Mar at it reinwetter it probleem is, soe ik sizze: 
Provinsje, jou alle ynwenners in goed reinpak, 
dan kin dat net mear de smoes wêze,
om net te fytsen.

En it bijkommend foardiel is dan dat paraplus ferbean wurde kinne op festivals en eveneminten lykas it keatsen,
Gewoan it reinpak mei, krigen fan de provinsje.....
Geen opmerkingen: