woensdag 12 augustus 2015

In fontein

"Een fontein is een natuurlijke of kunstmatige installatie die water spuit"
sa stiet it beskreaun op Wikipedia.

Ik tocht er oan doe't wij sneontejûn fanôf it Oldehoofstertsjerkhôf nei it stasjon rûnen
en wij oer in te lytse blaas kleiden.
Pisbakken genôch op it earder neamde plein,
mar dat wol net sizze dat je op in momint moatte,
at je dêr noch binne...

Rinne.. nei it stasjon
troch de Doelesteech giet it noch wol
mar at je de Prins Hendrikbrêge oerrinne
dan komt it op.......
hiel hurd giet it dan mei de druk....
dan bin je je der hast wol wis fan
dat Wommels te fier is.....
dat efkes pisje in utkomst wêze sil

"Leeuwarden krijgt een fontein bij het station"
stie der lêsten yn de krante

Wat fontein...
wat natoerlike installaasje
wat tonnen oan jild nei ûntwerp fan in Spaanske keunstner

Wij ha dêr bij it stasjon ferlet fan in pisbak
in deagewoane pisbak.
net ien of oare yngewikkeld systeem
mei tagong fia koades of tillefoan

nee, gewoan

in piskrús,
foar ús fontein.......

Meastal dogge wij it net
dat wyldpisjen
efter de bussen tsjin in stek,
ek dizze jûn net

want justerjûn nei Cityrock gie it wer mis
de petten stiene te wachtsjen
140,- euro boete
foar ien fan de cityrockers

Wij hawwe dizze jûn gelok
dizze bussjoffeur hat begryp
hij stopt op fersyk ûnderweis
en wa't moat
pisset wyld
bij Winsum.....

Geen opmerkingen: