zondag 16 augustus 2015

Keunst


Open Stal is in jierliks weromkearjende keunstroute yn Aldeberkeap. 
Op 22 plakken yn it doarp is fan sa'n 70 keunstners wurk te sjen. 
Moai op rinôfstân want de route is sa'n 2 kilometer lang.

Wij fytse der bij lâns,
 krekt as in soad oaren 
want de organisaasje hat wite fytsen klear stean.

Wij hiene ús eigen fyts, 
omdat wij fanút it Hearrenfean in prachtige route fytst hawwe 
om dêr te kommen.

Wat is keunst? Dy fraach stelle wij ús ek dizze middei wer.
Foar mij giet it net sa sear om hoe't iets makke is en hoe't it der útsjocht, nee, 
ik wol mij ferwûnderje oer it feit dat immen soks betinkt.
Wat is it ferhaal der efter om ta bepaalde kreaasjes te kommen.

Moai dat it boekje dat foar 5 euro te keap is dêr wat mear oer fertelt.
It is moai om in pear oerkes troch Aldeberkeap te skarreljen
en je te ferûnderjen en te ferbazen
en je hieltyd wer te realisearjen:
hast alles is keunst, it is allinne in keunst om it te sjen.......En dat hawwe wij foar,
at wij nei it keunstsnuven net alhiel entûsjast binne oer it grutste part,
wij binne op de fyts fanút it Hearrenfean. 
Fia in prachtige bosrike route de hinnereis
en in mear iepen route op de weromreis
is de middei úteinlik tige slagge.

De Open Stal is takem jier yn july/augustus wer.

Geen opmerkingen: