zondag 30 augustus 2015

Fernuverje yn Drinte

It is sneon sa'n dei fan fernuverje
en dat fynt allegear plak op in brink.
In brink dat is in terp yn Drinte
en de brink dy't ik bedoel
leit yn Annen
in plakje tusken  Grins en Emmenop dy brink,
dy't folle grutter is as ús Terp yn Wommels
is rock.
Rock op brink dus

Net allinne rock op de brink
mar ek de auto's op de brink
alles ticht bijelkoar
sa grut is dy terp....
brink moat ik sizze

It seach der allegear goed út
binnen de stekken
it eaget rom at wij komme
it is ek noch rom at wij fuortgean

Yn dy tuskentiid
5 bands sjoen en heard
Paceshifters, earder sjoen yn Rotterdam en it wie wer goed

Miseries, earder sjoen yn Ljouwert en Tim Knol en maten hiene wat mear fariaasje yn it repertoare

Bintangs, earder sjoen yn ......
te faak en te folle om op te nimmen

doe wie der foaral ferbazing
net bij mij
mar bij oaren
"jeetje, wat goed nog....
"jeetje, wat is dit ferrassend.....
"jeetje, wat in rock.....
eilaas moasten wij it mei dwaan
mei trije kertier

The Afterpartees, earder twa kear sjoen yn Ljouwert
en it is in hearlik lûd
en lûd....
Op 12 april yn Wommels op Greidhoek
wat kin dat in feest wurde
mei dizze jonge hûnen

It Greidhoekaffysje noch efkes oerlange
oan de drummer
wantdy hat in burd

En doe begong myn ferbazing
Vanderbuyst op it podium
en ynienen wie it stampfol foaroan
rigen dik mei "hurde rokkers"
it wie of hiene se hjir de hiel middei op wachte
binnen en bûten it stek

it waard in prachtich ôfskiedskonsert
fan Vanderbuyst

5 bands
it wie genôch foar ús,
John Coffey letter mar wer in kear sjen

In prima lokaasje,
in geweldige line up
en in noflike sfear
dêr yn Annen

se hiene wat mear besikers fertsjinne
en alle gefallen wat earder


rjocht foaroan bij de Bintangs.....mei pet op   (foto fan snútboek RoB)
wij binne it der mij iens
Bob (Greidhoekfestival) is krekt efkes oars....
Geen opmerkingen: