dinsdag 4 augustus 2015

JumboJumbo is in supermerke keten
hast oeral yn Nederlân steane der winkels
en ek yn Wommels.
In moaie winkel,
wêr't wij yn Wommels wiis mei en grutsk op binne.

Al dy Jumbo's yn Nederlân binne ek sponser
fan in hurdfytsploech
Jumbo is giel dus de sjurts ek
dat sprekt fansels ek ta de ferbylding.
....yn it giel ride.... de dream fan alle hurdfytsers

dy dream hat Jumbo ta wurklikheid brocht,
foar alle klanten
want dizze simmer wiene der sjurts te krijen
at je foar sa'n 250 euro wat kocht hiene

Ik haw it sjurt binnen
net om der no gelyk yn te fytsen,want ik haw genôch oare sjurts.

Utsein Evert Tanja,
haw ik,noch gjin grutske sjurtbesitters sjoen yn en op de sosjale media.
Ik haw Evert der noch net yn fytsen sjoen
ek noch net yn meanen sjoen trouwens

Ik bin benijd hoefolle sjurts Jumbo hjir yn Wommels útjout.
Miskien moatte al dy Jumbosjurtbesitters
de kommende neisimmer dêr meielkoar efkes mei pronkje
mei it fytstochtje yn üs omkriten
as in aardichheidsje
allegear yn it giel........


Geen opmerkingen: