dinsdag 28 juli 2015

Fluitsjend troch it libben


Snein in rûntsje om.
Burchwert-Hartwert-Kliuw

Hartwert dus....
Stoffel dus.....
Kommende woansdei mist hij syn twadde PC.
mear as in jier lyn ferstoarn

In moaie tekst op syn stien

Fluitsjend giesto troch it libben

en sa wie itGeen opmerkingen: