dinsdag 5 augustus 2014

Iens

Sa op it earste gesicht stelt it net folle foar.
Iens, in doarpke fan minder as 100 ynwenners skat ik sa yn.
Foar auto's in dearinnend doarp.
Selskip Tetman de Vries song earder al.: Alleen naar Edens stiet dêr op de dyk.

Foar fytsers rint Iens net dea.
Sij kinne fia it fytspaad lâns de Boalsertertrekfeart  yn en út fytse.

Iens, in dea doarp?
Oan de buordsjes te sjen bij lange nei net.
Suver mear piktogrammen as bij gruttere doarpen yn de omjouwing

Yn Iens kinne je sliepe, je kinne je geastlik ferrykje yn tsjerke, rinne is in attraksje, lykas farre, fytse, fiskje en .............lêze?
Dus soe ik gjin reden witte om net in kear yn Iens te sjen.Geen opmerkingen: