zondag 3 augustus 2014

Peace yn Riis

Peace yn Riis.
Dat leuke twajierlikse muzyk festival yn de teatertún yn Riis
Ik koe der dit jier net hinne.
Op fakânsje.
Oan de bylden te sjen en oan de lûden te hearen wie it gesellich.
It swingde......
Pakesizze Jelske wie foar dizze gelegenheid in weardige ferfangster.
Har bewegingen lykje sels wat soepeler as dy fan mij.....
Lykje...sei ik

Geen opmerkingen: