vrijdag 1 augustus 2014

Rekôr

Rekôrs binne der om brutsen te wurde.
Dat jildt foar in soad dingen.
Nim no myn fytsen.
It is noch krekt gjin obsesje, mar ik moat der foar oppasse.
Kilometers bijhâlde.
Per wike, per moanne, per jier.
De moanne july 2014 levert in rekôr op.
It wie gjin doel mar it oerkomt je wol.

July hat krekt as oare jierren 31 dagen.
Ik fytste yn dy 31 dagen 2205 kilometer.
Dat is per dei 71 kilometer
Dat is per oere hast 3 kilometer.
Nea earder fytste ik yn ien moanne safolle.
De reis fan Súd Frankryk nei Fryslân soarge foar in stevige basis (2000 km)

It âlde rekôr wie fan july 1999.
2005 kilometer.
Ek net ferkeard oars.

Totaal sit ik dit jier no op 7300 kilometer.
Om de 10000 te heljen de lêste 5 moanne in makkie.

De muzikale noat komt fan Diff. Op 13 septimber yn Wommels op it Greidhoekfestival.

Geen opmerkingen: