zondag 10 augustus 2014

Beantsjes


Bij it klearmeitsjen fan de beantsjes dizze wike komme der herinneringen bij mij op.
Herinneringen oan it âlderlik hûs.
Myn heit wie in echte folktúnker.
In stikje bou yn eigen tún op de Hofkamp en letter oan de Molewâl
en meardere ekers op de folkstún yn it Bosk.
It wie syn nocht en syn libben om dêr syn tiid yn te stekken.
De sneinen yn huize Hofstra koene je dêrtroch úttekenje.
Sneintemoarn in stik keek en in fulde koeke.
Altyds wer...
Sneins ieten wij ek altyd beantsjes.
Altyd wer...
Yn july en augustus farske
De rest fan it jier de "ferpakte"
Beantsjes dy't wij earst meielkoar socht hiene op de bou
Beantsjes dy't wij dêrneist "kopten"
Bakken fol....
Wat in teamwork wie dat.
De beantsjes yn de wekflessen.
Tsjientallen wekflessen mei sparbeantsjes.
Sticker der op mei in datum
En sneins kaam der ien fan souder
Hast altyd
Want sa no en dan waarden wij ferrast mei wat oars.
Snijbeantsjes.
Dy hiene wij ek al earder klearmakke
Triedden der ôf en troch it molentsje
draaie en de snijbeannen der ynstekke
de finger net

Beantsjes...beantsjes en noch ris beantsjes

No iete wij se foaral farsk.
Yn july en augustus.
Hollânske beantsjes
Kocht bij Jumbo of ûnderweis
sa as dizze wike yn Lollum
Wij ite se troch de wike
want sneins ite wij graach wat oars.

Ik haw genôch beantsjes op snein hân
En de wekkflessen?Geen opmerkingen: