dinsdag 1 juli 2014

Fakânsje

"Frankryk favoryt fakânsjelân" is in kop dy't neffens mij al 25 jier yn juny yn kranten stiet. Wat wolle je ek mei sa'n grut lân, mei safolle fariaasje yn lânskip lykas de see en de bergen.
Wij hawwe twa kear op fakânsje west yn Frankryk. Ien kear reinde it te folle en binne wij mar gau werom gien en ien kear wie it fierstente waarm......en wiene wij bliid dat wij werom wiene.
Frankryk is net ús favorite fytslân. Der binne in twatal saken dy't ús tsjinstiet om in moaie fytsfakânsje te hâlden: de heuvels/bergen en de taal.

"Frankryk favoryt fytslân" stie juster yn it AD. Oars soe ik roppe: "dus gean wij der net hinne" mar it leit no wat oars.
Wij gean dit jier net nei ús favorite fytslân Dútslân, omdat wij alle rivieren no wol sa wat befytst hawwe: de Donau, de Elbe, de Rijn en de Weser.
Ek fanút Skandinavie binne wij al ris nei hús fytst.
Dêrom bij gemis oan in better alternatyf sette wij ynkoarten ôf nei Sauveterre de Bearn yn de buert fan Pau.
Fandêr sette wij lâns de Atlantyske Oseaan nei it Noarden ta. En al alles goed giet komme wij dan fansels yn Nederlân út. Tegearre op de "gewoane" fytsen. De lisfytsen bliuwe thús.


OMdat wij der fanútgean dat it moai waar wurdt hawwe wij it hús en de fytstassen troch west om te sjen at wij noch wat tsjin in fûle sinne  hawwe.Geen opmerkingen: