vrijdag 16 mei 2014

Sitskaal

Freed, frij, moai waar, lisfytse, in doel, Ljouwert, 

Mar foardat ik Ljouwert berik kom ik lâns de mânske tinte bij Hylaard.
It is maaie en dan is it High Night. Twa kear dit jier. It kin net op.

Wylst der wurke wurdt oan myn doel, dangelje ik de stêd efkes troch.  It is wer in goed momint om bij de boekwinkel fan de Afuk te sjen.  Neist boeken, kaarten en bernespultsjes hawwe se in hiel soad snypsnaren.

En hjir wie it allegear om te dwaan hjoed. In nije sadel foar myn lisfyts. Wij neame dit in sitskaal en bij Liever Ligfietsen, in spesjaalsaak yn lisfytsen kinne je soks krije en dwaan litte.

 Werom lâns de Boalsertertrekfeart tusken Húns en Leons. Prachtich dy hynders en dy skiep ! Altyd wer.
 De bermen binne no wer op syn moiast, it groeit en docht en in flagje op in lisfyts is hast nedich.

Thús wachtet Jelske. Wij passe fannemiddei op en se bliuwt ek wer in nachtje útfanhûs. Dat wurdt wer foarlêze út "Hoe't Harm hûn in boarter fûn"


1 opmerking:

Bastonja zei

Geen idee of de blog nog bestaat maar ben op zoek naar het boek Hoe't Harm hun yn boarter fun

via via hjir telane koam ,soest ast it boek nog hast it ek kwyt wolle?

groetnis,

Sonja
Sonjavisser1964@hotmail.com