donderdag 30 juli 2020

Keatse en jild

Keatse mei wer.
Te grut is ûngemaklik
dus wurdt de PC lestich.

Myn ferbjustering is grut,
at ik de agenda sjoch
dat keatse op plakken mei histoarje,
mei in protte taskôgers
 net troch gean:
Arum, Wytmarsum en Minnertsgea
hawwe hjir gjin sin oan.

At er neat te fertsjinjen is
mei de merke derbij
dan jouwe se net thús.

Alle jierren der grou jild oan fertsjinje
en at it dan om it keatsen sels giet, heakje se ôf

De Hommerts en Jutryp pakten it op dit wykein,
Reduzum en Easterlittens komme letter oan bar.
Sij tinke oan it belang fan it keatsen
en net allinne oan jild.

Giel foar Arum, Wytmarsum en Minnertsgea
de loftrompet foar de Hommerts

Geen opmerkingen: