donderdag 2 juli 2020

Bunder

Hawwe jim dat no ek?.
Fytse en lâns lân fytse,
wêrfan je net witte wat se dêr ferbouwe.

Gers en mais dat herken ik wol.
Tulpen en gladiolen kin ik ek útelkoar,
jirpelplanten dat sjoch ik ek
en sipels dy rûk fan grutte ôfstân

Mar dan fytse wij earne
en freegje wij ús ôf wat soe dit wêze?

Us kennis is net sa grut.

Ik krige in moaie tip. (dankjewol Anne-Marije)
Boerenbunder is in webside
wêr't je alle stikjes lân oanklikke kinne
om te sjen wat er ferboud wurdt

Sa as dit stikje lân tusken Surch en Harns.
Dit jier sjalotten, lykas ferline jier
en yn 2018 biten.

Tige nijsgjirrich......Geen opmerkingen: