donderdag 9 juli 2020

HûnestrontpaadOm en yn Wommels hinne stiet er.
Ik bin benijd at it paad nei Iens der ek ûnderfalt.
Wat er op de earste 200 meter fanôf de Warntille leit
is net te beskriuwen.
Fytsen en rinnend moatte je yn in slalom
om al dy hûnebultsjes te omsilen.

It is skandalich (en dan druk mei súntsje ús)
dat immen dêr ien of mear kear per dei
syn/har hûn útlit en dy skite lit op it paad
en dat gewoan lizze lit......

Tiisdei koe ik wol mear as 20 plakken oanwize
wêr't wat lein hat.
Troch it reinwetter fan juster en hjoed
sil it der iets better útsjen,
mar nei in oantal droege wiken
dy't er oan komme
is it fêst wer ien grut strontpaad.

Of de hûnebesitter moat op fakânsje gean
of it ljocht sjen.

Dat in hûntetoilet hjir helpe sil,
ik frees it net Geen opmerkingen: