woensdag 1 juli 2020

Koroanaputsje

Fyts skjinmeitsje 
is net ferfelend wurk.
Is somtiden nedich,
want ik hâld net fan in smoarge fyts.

De fyts poetse is wat oars.
Alle hoekjes bijlâns is in hiele klus
en freget ek wat mear geduld

De koroana, 
it droege waar
tiid
nocht
dat wiene de arguminten
om alle fytsen in kear goed oan te pakken.
Myn eigen fjouwer (?)
twa fan Jellie 
en sels de twinny is poetst

In projekje fan in pear wiken

Geen opmerkingen: