donderdag 2 april 2020

Kupkeeks


Koroana en de berne-opfang is ticht.
Gelokkich binne wij iepen.
Samme en Nyck komme twa kear in lange moarn
en dat jout hearlike ferdivedaasje.

Wij boartsje wat ôf
en snobje
dat dogge wij omraak.

Us sobberssnoepkes binne harren favoryt
en kupkeekjes dy't de jonges meinimme
geane der yn as in preek yn de âlderling

En....
dizze tiid foar peaske
komme se moarn oan mei 4 peaske-aaien,
yn it bakje.
Healwei de moarn ferstopje en dan sykje.
Alle fjouwer ien
it is in aardichheid.


Geen opmerkingen: