maandag 27 april 2020

Brecht

Freeds passe wij op dizze lytse faam
en dat is in hiele aardichheid.
Brecht is de dochter fan dochter Anne-Marije en Jelmer.
Brecht is in fleurich famke,
se laket betiden omraak
....... foaral.at se har mem sjocht en heart
of beppe, dan is se ek ien en al fleur

Bij pake wol dat laitsjen noch net echt,
soms in sunich glimke
mar it stiet net yn ferhâlding ta de laits nei mem en beppe

Op dizze foto hat se it best nei de sin
op pake syn skurte
en de kenner en ik sjogge it dúdlik:
der komt in glimke oan.

Foar de earlikens moat ik der wat bijsizze:
tsjinoer mij sit har mem Anne-Marije


Geen opmerkingen: