zondag 5 april 2020

Tegearre
Se komme alle dagen lâns
"'ús" twa dookes
Earst strike se del
op it hok fan de buorlju.
Altyd tegearre
Net allinne no
mar altiten op oardel meter ôfstân.
Se sitte dêr en sjogge at de kust feilich is.
Se sjogge nei rjochts

en sjocht de iene nei lofts
dan docht de oare dat ek.
Se wolle de tün yn
wêr't wij fûgeliten delsetten ha.
Spesjaal foar harren.

Se sjogge foaral
at dy wite en dy grize der ek binne
want dan bliuwe se sitten
ús twa poezen dy't altyd op de loer sitte
Is de kust feilich
dan komme se.
Tegearre.
Om ús hawwe se skijt
sij sjogge tink
dat wij it fretten yn it bakje dogge

Tegearre
dat is wol in dinkje yn dizze tiid.
In protte minsken moatte harren tegearre
fermeitsje yn hûs of yn de tún.
Gjin gymklup,
gjin praatsje yn de Jumbo

Tegearre oerlibje
of tegearre deagean.

Sjoch dit ymponearjende ferhaal út it AD

Geen opmerkingen: